slideshow2.jpg

SINH VIÊN CHÍNH QUY

Thực hiện Công văn số 10525/VPCP - KGVX ngày 12/12/2013 của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch nghỉ bù các ngày lễ trong năm 2014 và Thông báo của Học viện về kế hoạch nghỉ lễ 02/9/2014. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Học viện, Phòng Đào tạo xin thông báo kế hoạch học tập và giảng dạy dịp nghỉ lễ 02/9 như sau: