slideshow2.jpg

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (NIÊN CHẾ)

Hiện nay chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng-An ninh dành cho các sinh viên khóa 7 đã tham gia học tập và thi đạt đã được có; Đề nghị lớp trưởng các lớp đến trực tiếp phòng Đào tạo để nhận chứng chỉ cho lớp.